Boiler Suit (2023) mixed media (148mmX210mm)

Mugshot 3 (2023) charcoal (148mmX210mm)

Mughsot 1 (2023) mixed media (148mmX210mm)

Flaneur 1 (2023) mixed media (148mmX210mm)

Kowt Blu (2024) mixed media (148mmX210mm)

Mugshot 2 (2023) mixed media (148mmX210mm)

Flaneurs 2(2023) pastels (148mmX210mm)

Flaneurs 1 (2023) mixed media (148mmX210mm)

Boiler Suits (2023) mixed media (148mmX210mm)